Warning: Use of undefined constant WC_VERSION - assumed 'WC_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/0/2/029f22f3-48ca-4de7-bba0-cd90530c1a75/hamelli.sk/web/wp-content/plugins/woocommerce-pay-for-payment/inc/class-pay4pay.php on line 40
Obchodné podmienky - HAMELLI Záhradníctvo

Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Definícia

1.1 V týchto Obchodných podmienkach.
1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy https://www.hamelli.sk/obchod/, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie Tovaru Užívateľom;
1.1.2 „Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;
1.1.3 „Predávajúci“ osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;
1.1.4 „Spotrebiteľ“ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
1.1.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
1.1.6 Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;
1.1.7 „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;
1.1.8 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;
1.1.9 „Prevádzkovateľ“ znamená obchodnú spoločnosť HAMELLI s.r.o., so sídlom 049 51 Kružná 183, IČO: 50376799, DIČ: 2120301359, IČ DPH: SK2120301359, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vl. č. 39390/V;
Za účelom vylúčenia pochybností označujú pojmy Predávajúci a Prevádzkovateľ na účely týchto Obchodných podmienok tú istú osobu.
1.1.10 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;
1.1.11 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;
1.1.12 „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;
1.1.13 „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;
1.1.14 „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu;

2. Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom vytvorenie a odoslanie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy – objednávky. Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy je pre Užívateľa záväzný stlačením tlačidla s označením „Objednať s povinnosťou platby“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.
2.2 Za odoslanie návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa ods. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením „Objednať s povinnosťou platby“.
2.3 Bezvýhradným prijatím návrhu podľa ods. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva. Za bezvýhradné prijatie návrhu sa považuje oznámenie o spracovaní objednávky.
2.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy je e-mail Prevádzkovateľa s oznámením o spracovaní objednávky odoslaný Užívateľovi na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.
2.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje, prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

3. Kúpna zmluva

3.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:
3.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.
3.1.2 Užívateľ berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupu prostredníctvom E-shopu a aktualizáciu príslušných údajov na E-shope sa môže stať, že Užívateľom objednaný Tovar je už vypredaný (aj napriek tomu, že v prostredí E-shopu je doposiaľ uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti Užívateľa informovať bezodkladne potom, ako to zistí. Ak sa strany nedohodnú ani do piatich pracovných dní inak (na predĺžení termínu objednávky či inej zmene objednávky), Kúpna zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená požadovať od druhej strany akékoľvek náhrady a pod.
3.1.3 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.
3.1.4 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s doručením daného Tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.
3.1.5 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob doručenia Tovaru a zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
3.1.6 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.
3.1.7 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
3.1.8 V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.
3.1.9 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
3.1.10 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.
3.1.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.
3.1.12 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi najneskôr v lehote 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.
3.1.13 Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.
3.1.14 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku. Záruka na črepníkové rastliny ako tovar podliehajúci rýchlej skaze je 24 hodín. Ak nie je pri ostatnom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu uvedená iná záručná doba, je záručná doba 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Užívateľom.
3.1.15 Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.
3.1.16 Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného Tovaru Užívateľom.
3.1.17 Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného Tovaru Užívateľom alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Prevádzkovateľ umožní nakladať s Tovarom a Užívateľ poruší zmluvu tým, že Tovar neprevezme.

4. Užívateľský účet

4.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.
4.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.
4.3 Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorú Užívateľ učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.
4.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

5. Informácie pre Spotrebiteľa

5.1 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
5.2 Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí Tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti Tovaru.
5.3 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
5.4 V prípade, ak Spotrebiteľ už prevzal objednaný Tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak Spotrebiteľ vráti objednaný Tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená Spotrebiteľom za objednaný Tovar.
5.5 Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi tieto platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
5.6 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil. Od Spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
5.7 Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám. Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia Tovaru v procese jeho vrátenia znáša Spotrebiteľ až do momentu jeho prevzatia Predávajúcim, resp. osobou poverenou Predávajúcim.
5.8 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
5.9 V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Spotrebiteľ je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
5.10 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
• predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (predovšetkým črepníkové rastliny)
• predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
5.11 Formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľovi sprístupnený cez tento odkaz.

6. Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Užívateľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Užívateľovi.
6.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Užívateľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Užívateľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Užívateľ požadovať len výmenu danej súčasti Tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
6.3 Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti Tovaru má Užívateľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Užívateľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.4 Ak Užívateľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Užívateľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Užívateľovi značné obtiaže.
6.5 Právo z vadného plnenia Užívateľovi neprináleží, pokiaľ Užívateľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Užívateľ vadu sám spôsobil.
6.6 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Užívateľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.
6.7 Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Užívateľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
6.8 Na žiadosť Užívateľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Užívateľovi záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Užívateľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
6.9 V prípade, že Užívateľ využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Užívateľa bližšom, môže uplatniť Užívateľ právo na záručnú opravu u tohto podnikateľa.
6.10 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Užívateľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.
6.11 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Užívateľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
6.12 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Užívateľa k prevzatiu opraveného Tovaru.
6.13 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.
6.14 Reklamačný formulár na uplatnenie vád Tovaru je Užívateľovi sprístupnený cez tento odkaz Reklamačný formulár.

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@hamelli.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 391/2015 Z. z.). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
7.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
8.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

9. Užívanie E-shopu

9.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
9.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.
9.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.
9.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
9.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

10. Prehlásenia Prevádzkovateľa

10.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.
10.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.
10.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.
10.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii Kontakt.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95.
11.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.
11.4 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Užívateľovi uzavretím Kúpnej zmluvy.

12. Rozhodné právo

12.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13. Účinnosť

13.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 01.10.2021