Warning: Use of undefined constant WC_VERSION - assumed 'WC_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/0/2/029f22f3-48ca-4de7-bba0-cd90530c1a75/hamelli.sk/web/wp-content/plugins/woocommerce-pay-for-payment/inc/class-pay4pay.php on line 40
Zásady ochrany osobných údajov - HAMELLI Záhradníctvo

Zásady ochrany osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Zodpovedným a zároveň prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je HAMELLI s.r.o., so sídlom 049 51 Kružná 183, IČO: 50376799, DIČ: 2120301359, IČ DPH: SK2120301359, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vl. č. 39390/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“  alebo „Správca„).

Kontaktné údaje Správcu sú nasledujúce:
adresa pre doručovanie: 049 51 Kružná 183
adresa elektronickej pošty: info@hamelli.sk

 

2. OSOBNÝ ÚDAJ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s uzatvorením zmluvy, resp. dokončením objednávky, na základe samostatného súhlasu alebo oprávneného záujmu. Medzi tieto údaje patrí hlavne meno, priezvisko, adresa, platobné údaje, e-mail a telefónne číslo, prípadne aj obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ v prípade, že je zákazník podnikateľ. V prípade, že má zákazník vytvorený i zákaznícky účet, je možné, že dochádza k spracovaniu aj ďalších údajov, ktoré boli zákazníkom poskytnuté dobrovoľne.

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

E-mail slúži rovnako ako identifikačný údaj pre prihlásenie zákazníka do jeho účtu. Zároveň sa, mimo iné, využíva aj ako miesto pre doručenie potvrdenia objednávky a ďalších potrebných informácii.

 

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení Prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

B. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

V prípade, že aktuálne ste zákazníkom Prevádzkovateľa (napríklad pokiaľ ste urobili objednávku, registrovali sa v E-shope apod.), môže Prevádzkovateľ použiť Vami poskytnuté údaje (pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), k zasielaniu marketingových oznámení o podobných produktoch či službách Prevádzkovateľa, pokiaľ ste sa k odberu newsletterov prihlásili. V ostatných prípadoch Vás Prevádzkovateľ žiada o súhlas so zasielaním marketingových oznámení o produktoch Prevádzkovateľa a o službách, akciách a propagačných kampaniach Prevádzkovateľa.

Odvolanie takéhoto súhlasu, resp. odhlásenie zasielania tzv. newsletterov môžete vykonať kedykoľvek, za použitia internetového odkazu, ktorý je dostupný v každom newsletteri alebo prostredníctvom správy zaslanej na adresu info@hamelli.sk.

 

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je hlavne plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom či vykonanie opatrení Prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy. Medzi ďalšie dôvody, prečo Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, je možnosť spravovať Vaše užívateľské účty k službám, umožnenie poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem, a ďalej z dôvodu zaistenia a zvyšovania bezpečnosti.

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

  • zlepšovania kvality služieb, vývoja nových produktov a služieb
  • vykonávania analýz a štatistických meraní
  • analýzy Vašich preferencií a zobrazovaní obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám
  • zasielania marketingových oznamov

Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 10 rokov.

 

6. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade nutnosti odovzdania za účelom plnenia zmluvy, je v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom, či k ich inému zneužitiu. Hlavne sa jedná o prepravné spoločnosti, s ktorými má prevádzkovateľ zmluvný obchodný vzťah.

V prípade nutnosti odovzdania za účelom realizácie platby, sú platobné údaje odovzdávané finančnej inštitúcií alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

Pre účely zasielania reklamných oznámení a reklamných materiálov, môžu byť niektoré Vaše údaje odovzdané externému poskytovateľovi služieb v súvislosti s cielenou reklamou.

Pre účely analýzy a vyhodnocovania štatistických údajov na našich webových stránkach, analytické, anketové a CRM nástroje, primárne za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a zlepšovania kvality poskytovaných služieb zákazníkovi, predáva osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.

 

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informácie, aké údaje o vás spracováva. Ďalej máte právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzení ich spracovávania, právo vzniesť námietku proti spracovávaní Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

V prípade podozrenia z narušenia ochrany osobného a súkromného života, ktoré by malo byť zapríčinené spracovaním osobných údajov, máte právo požadovať adekvátne vysvetlenie. Dotknutá osoba má nárok kedykoľvek sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie alebo zákon, máte mimo iné právo podať sťažnosť na úrad vykonávajúci dozor.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V prípade, že tak učiníte, Vaše údaje budú vymazané. Upozorňujeme, že výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ potrebuje pre splnenie povinností jemu udelených zákonom alebo k ochrane svojich oprávnených záujmov.

 

8. COOKIES

Aké súbory cookies používame, o ich funkcii a nastavení Vašich predvolieb sa viac dočítate tu.

 

9. BEZPEČNOSŤ

Prevádzkovateľ považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít, pričom bezpečnosť zaisťuje za použitia technických a organizačných opatrení. Všetky údaje, ktoré zákazník prevádzkovateľovi poskytne, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom.

Ku všetkým osobným údajom a s nimi spojenými databázami je obmedzený prístup. Prístup je umožnený len oprávneným osobám, ktoré absolvovali školenie v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti dát. Tieto osoby sú rovnako viazané povinnosťou mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií.

 

10. KONTAKTY

Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese info@hamelli.sk.