Verejné obstarávanie: Zariaďovacie predmety- interiérové vybavenie

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) na dodanie tovaru – názov: Kompletná obnova kultúrnej pamiatky- Remeselnícky dom – Slavec139
Zariaďovacie predmety- interiérové vybavenie

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je kúpa, dodávka a montáž zariaďovacích predmetov a interiérového vybavenia v rámci komplexnej obnovy kultúrnej pamiatky – Remeselnícky dom nachádzajúcej sa v obci Slavec 139.
Presná špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Výzva na predloženie cenove ponuky
Príloha č. 1 – Výkaz a špecifikácia položiek
Príloha č. 2 -Všeobecná informácia
Príloha č. 3- Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 4 – ČV uchádzača
Príloha č. 5 – Návrh ZoD

Doplnenie výzvy

Pridaj komentár